Renta rodzinna – kiedy się starać, komu się należy?

Renta rodzinna – kiedy się starać, komu się należy

Renta rodzinna to rodzaj wsparcia finansowego przysługującego danej osobie po śmierci bliskiej osoby. Sprawdź, czy wiesz dokładnie, czym jest renta rodzinna oraz ile wynosi takie świadczenie? Dowiedz się także, jakie warunki trzeba spełnić, by można było się ubiegać o to świadczenie. Upewnij się, że masz niezbędnych dokumentów, które są wymagane przy ubieganiu się o rentę rodzinną dla dziecka.

Czym jest renta rodzinna?

Renta rodzinna to rodzaj świadczenia o charakterze cyklicznym wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprawnionym członkom rodziny po śmierci osoby:

 • posiadającej prawo do renty lub emerytury;
 • pracującej i posiadającej ubezpieczenie zdrowotne;
 • której przysługiwał zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.

W przypadku, gdy mówimy o rencie rodzinnej dla dziecka, mamy do czynienia ze świadczeniem wypłacanym dzieciom nieletnim lub pełnoletnim, ale uczącym się. Środki te są przyznawane, aby zapewnić dziecku ciągłość stabilności finansowej i sprawić, by jego sytuacja życiowa, a także materialna nie uległy pogorszeniu.

Komu należy się renta rodzinna?

Warto podkreślić, że renta rodzinna nie jest przyznawana automatycznie. Świadczenie, o jakim mowa zostaje przyznane na podstawie złożonego wcześniej wniosku. Prawo do ubiegania się o to świadczenie przysługuje najbliższym członkom rodziny osoby zmarłej, która w momencie zgonu miała prawo do:

 • renty lub emerytury, bądź
 • pobierania emerytury pomostowej, lub też
 • renty z tytułu niezdolności do pracy.

Członek rodziny ma prawo do ubiegania się o przyznanie mu renty rodzinnej także wtedy, gdy osoba zmarła pobierała następujące świadczenia:

 • zasiłek przedemerytalny, lub
 • świadczenie przedemerytalne, lub
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Mogła to być również osoba pracująca, ale koniecznie ubezpieczona.

Na liście członków rodziny, którym przysługuje prawo do pobierania renty rodzinnej, znajdują się następujące grupy osób.

Dzieci

W pierwszej kolejności renta rodzinna należy się dzieciom:

 • własnym;
 • drugiego małżonka;

W każdym z tych przypadków dzieci muszą jednak spełniać określone wymagania. Oznacza to w praktyce, że:

 • nie ukończyły one 16 lat;
 • ukończyły 16 lat, ale wciąż się uczą – wtedy świadczenie to przysługuje im aż do 25 r.ż. włącznie.

Renta rodzinna dla dzieci jest przyznawana bez ograniczeń wiekowych, jeśli beneficjent w trakcie jej pobierania utracił całkowicie zdolność do podjęcia i wykonywania pracy zarobkowej.

Wnuki i rodzeństwo osoby zmarłej

Comiesięczne rodzinne świadczenie tego typu mogą też pobierać wnuki i rodzeństwo. Tutaj jednak też istnieją pewne wymogi. Otóż nabierają oni prawo do renty rodzinnej, gdy osoba zmarła opiekowała się nimi, zanim osiągnęły pełnoletność. Ważne jest przy tym, żeby opieka ta była sprawowana co najmniej przez rok przed śmiercią.

Wdowa lub wdowiec

Renta rodzinna przysługuje także wdowom i wdowcom, jeśli osoby te ukończyły 50 lat bądź były one pozbawione możliwości wykonywania pracy zarobkowej. Po świadczenie to mogą też ubiegać się wdowy i wdowcy mający pod opieką dzieci zmarłej osoby, którym przysługuje także prawo do renty rodzinnej. Warto też pamiętać, że osobom owdowiałym niespełniającym tych warunków, które znalazły się w złej sytuacji materialnej po śmierci partnera, przysługuje czasowa renta rodzinna. Jest ona wypłacana przez rok.

Rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposobione

O rentę rodzinną mają prawo też wystąpić: rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające, pod warunkiem że znajdowali się oni na utrzymaniu osoby zmarłej. Świadczenie przysługuje im jedynie wtedy, gdy spełniają warunki odpowiednie dla wdowca czy wdowy.

renta rodzinna

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać rentę rodzinną?

O uzyskaniu renty rodzinnej decyduje szereg uwarunkowań. Najważniejszy z nich to stopień pokrewieństwa – trzeba być najbliższym członkiem rodziny osoby zmarłej. Po drugie osoba zmarła musi być ubezpieczona. Ważną kwestię stanowi też zaświadczenie o stanie zdrowia, w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą dorosłą, ale niezdolną do wykonywania pracy zarobkowej. Jeśli ma to być renta rodzinna dla dziecka, wtedy ważne jest też przedstawienie zaświadczenie o kontynuacji nauki lub stanie zdrowia uniemożliwiającym podjęcie pracy zarobkowej. Warunkiem uzyskania renty rodzinnej jest również złożenie stosownego wniosku bezpośrednio w oddziale ZUS.

Ile wynosi renta rodzinna?

Suma świadczenia jest uzależniona ściśle od liczby osób, którym ono przysługuje. Ze strony ZUS możemy dowiedzieć się, że wynosi ona odpowiednio:

 • 85% świadczenia zmarłego — w przypadku, gdy renta rodzinna przysługuje 1 osobie;
 • 90% świadczenia zmarłego – jeśli o rentę wnioskują 2 osoby;
 • 95% świadczenia zmarłego – gdy o przyznanie renty rodzinnej wnioskują 3 lub więcej osób.

Środki wypłacane są najpóźniej w okresie miesiąca od złożenia wniosku. Renta wypłacana jest na dwa sposoby:

 • w gotówce – bezpośrednio do rąk osoby uprawnionej;
 • na wskazane konto bankowe beneficjenta.

Jeżeli osoba pobierająca świadczenie,  mieszka za granicą, wówczas renta wysyłana jest na jej konto w Polsce. Pieniądze mogą być też przekazane osobie, która zostanie do tego uprawniona przez pobierającego świadczenie.

Jak uzyskać rentę rodzinną? Potrzebne dokumenty

Aby uzyskać rentę rodzinną, niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku w oddziale ZUS. Przy jego składaniu potrzebne są również następujące dokumenty:

 • potwierdzające: datę urodzenia wnioskodawcy oraz datę urodzenia i śmierci osoby, po której będzie pobierane świadczenie;
 • wskazujące stopień pokrewieństwa;
 • potwierdzające niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej.

Jeśli ma to być renta rodzinna dla dziecka, wtedy potrzebne jest również zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o uczęszczaniu na zajęcia.

Gdy o rentę stara się osoba owdowiała, wówczas powinna ona dołączyć do wniosku skrócony odpis aktu małżeństwa.

Należy przy tym pamiętać, że to, komu należy się renta rodzinna, jest kwestią indywidualną. Oznacza to, iż każdy przypadek jest rozpatrywany pod kątem osobistej sytuacji wnioskodawcy. Może to wiązać się z koniecznością dostarczenia dodatkowych dokumentów. Dlatego warto wcześniej zapytać urzędnika, jakie papiery będą potrzebne przy ubieganiu się o rentę rodzinną.

Jakie inne świadczenia przysługują po śmierci bliskiej osoby?

Renta rodzinna to najczęściej przyznawane świadczenie po zmarłej osobie dzieciom i wdowcom. Jednak osoby te mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe takie jak:

 • zasiłek pogrzebowy – są to środki wypłacane przez zakład ubezpieczeń na pokrycie wydatków związanych z organizacją pochówku, zasiłek wypłacany jest jednorazowo;
 • zadośćuczynienie – o środki te może wnioskować osoba, która straciła kogoś bliskiego w wyniku wypadku, to świadczenie ma na celu rekompensatę za straty moralne i koszta emocjonalne, jest ono przyznawane jednorazowo;
 • odszkodowanie za pogorszenie warunków życiowych – o to świadczenie może wnioskować także osoba, która straciła bliskiego w wypadku jak na przykład: dziecko, po stracie rodzica, wdowa lub wdowiec po utracie partnera, ma ono jednorazowy charakter.

Czy można zrezygnować z renty rodzinnej?

Renta rodzinna to świadczenie, którego nie nabywa się automatycznie. Oznacza to jednocześnie, że można z niego zrezygnować całkowicie. Na jakich warunkach tego dokonać? Wystarczy w tym celu złożyć wniosek w oddziale ZUS. W przypadku, gdy świadczenie to przysługuje również innym członkom rodziny, jego kwota ulegnie zmianie.

Słowem podsumowania

To, komu należy się renta rodzinna, jasno określa prawo. Do jej pobierania kwalifikują się zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Najczęściej pobieranym świadczeniem, jest renta rodzinna dla dziecka. Są to bardzo pomocne środki finansowe, które dość łatwo otrzymać, a jakie mogą zapewnić dziecku odpowiednie warunki życiowe, rozwojowe i materialne.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.