Rozwód czy separacja – które rozwiązanie wybrać?

rozwód czy separacja_prawnik z polecenia blog

Stojąc przed opcjami wyboru: rozwód bądź separacja, należy zadać sobie podstawowe pytanie, dotyczące konsekwencji obu wyborów i własnej przyszłości. Na czym polega podstawowa różnica pomiędzy rozwodem a separacją?

Oba pojęcia dotyczą podstawowych zagadnień prawa rodzinnego. Warto zatem wiedzieć, jakie konsekwencje podjętych decyzji czekają w przypadku zdecydowania się na rozwód bądź separację.

 

Różnice pomiędzy rozwodem i separacją.

Rozwód to przede wszystkim rozwiązanie małżeństwa na podstawie orzeczenia sądu na wniosek jednego bądź obojga małżonków. Natomiast separacja polega na uchyleniu wspólnoty małżeńskiej.

Zasadniczą różnicą jest sytuacja wynikająca bezpośrednio z konsekwencji poszczególnych rozwiązań. Po orzeczeniu rozwodu mamy jest możliwość ponownego zawarcia małżeństwa. Po separacji nie ma takiej opcji. Celem uzyskania separacji należy dowieść, że między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia. Kolejną różnicą jest to, że separację można znieść, natomiast rozwód pociąga za sobą skutki prawne.

Rozwód jest najlepszym rozwiązaniem w dwóch zasadniczych przypadkach. Są nimi sytuacje, gdy:

– brak szans na dalsze życie z małżonkiem i występuje chęć zerwania wszelkich więzi z nim,

– występuje chęć ponownego zawarcia nowego związku.

Różnica leży także w samym czasie trwania postepowania oraz jego kosztach. W przypadku separacji proces ten jest znacznie szybszy, a koszt niższy. Sytuacja przedstawia się inaczej przy rozwodzie. Postepowanie rozwodowe może trwać dłużej, zwłaszcza gdy sąd orzeka o winie.

Koszty związane z udzieleniem separacji ponoszą sami małżonkowie. W sytuacji, kiedy składają oni wniosek o separację – na mocy wspólnie podjętej decyzji i nie mają małoletnich dzieci – zapłacą kwotę w wysokości 100 złotych. Kiedy wnoszony jest pozew o separację, a następnie toczy się odpowiednia rozprawa, jej koszt wynosi 600 zł.

Pozew o rozwód wiąże się z koniecznością wniesienia do sądu opłaty stałej w wysokości 600 zł. Opłata stała od wniosku o podział majątku wynosi 1.000 zł. Jeśli strony dojdą do porozumienia i przedstawią przed sądem zgodny projekt podziału majątku, opłata jest niższa i wynosi 300 zł.

Wybranie odpowiedniego rozwiązania zależy od wielu czynników. Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy zastanowić się nad ich konsekwencjami prawnymi. Powinno się również poddać dotychczasowy związek analizie i zadać sobie pytanie – czy ma on szansę na przetrwanie?

separacja czy rozwód prawnik z polecenia

Jak uzyskać separację?

Przesłanki orzeczenia separacji reguluje artykuł 611 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Art. 611

  • 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację.
  • 2. Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
  • 3. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków.

Warto pamiętać, że uzyskanie separacji jest prostsze niż orzeczenie sądu o rozwodzie. Mogą wystąpić jednakże pewne przeszkody, które uniemożliwią otrzymanie separacji. Do czynników takich należą m.in.:

– ryzyko negatywnego wpływu separacji na małoletnie dzieci,

– ciężka choroba jednego z małżonków.

W przypadku separacji ustaleniu ulegają podobne kwestie, jak w przypadku rozwodu. Należy więc określić zasady wypłacania alimentów, opieki nad dzieckiem oraz sprawy majątkowe. Separacja jest ponadto rozwiązaniem dla osób, których małżonek nie zgadza się na rozwód. W przypadku rozwodu wymagana jest zgoda drugiej strony – do uzyskania separacji wystarczy zgoda jednego małżonka. Stanowi również alternatywę, gdy sąd nie orzekł o rozwodzie.

Jak uzyskać rozwód?

Wbrew pozorom, uzyskanie rozwodu jest znacznie trudniejsze, gdyż należy spełnić szereg warunków. Poniżej podajemy dwa kluczowe warunki uzyskania rozwodu:

– nastąpił zupełny rozpad pożycia (ustanie więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej w wyniku świadomej decyzji);

– nastąpił trwały rozpad pożycia (w przepisach brak jasno określonego okresu trwania rozpadu, ale im dłużej on trwa, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania rozwodu).

Rozwód otrzymać można tylko w przypadku, w którym oba warunki zostały spełnione jednocześnie.

Do przeszkód orzekania o rozwodzie zaliczamy:

– sytuację, gdy wskutek rozwodu ucierpi dobro małoletnich dzieci;

– orzeczenie rozwodu będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego – np. gdy małżonek jest nieuleczalnie chory i wymaga pomocy (wyjątek stanowi choroba stanowiąca uzależnienie);

– orzeczenie rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Niemniej jednak sąd orzeknie rozwód, jeżeli druga strona wyrazi zgodę na rozwód lub jeśli brak zgody będzie sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

rozwód i separacja_prawnik z polecenia

Co zrobić w sytuacji, gdy jeden z małżonków wnosi o orzeczenie separacji, a drugi orzeczenia rozwodu? Wówczas przeprowadzone zostaje postępowanie dowodowe. Jeśli postępowanie wykaże, że rozkład pożycia ma charakter zupełny i trwały, sąd orzeknie rozwód. W przypadku, gdy orzeczenie rozwodu nie będzie dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione – sąd orzeknie separację.

Zapraszamy do zapoznania się z poradami prawnymi na naszym portalu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.