Taryfikator punktów karnych 2019

Taryfikator punktów karnych 2019, Blog Prawnik z Polecenia

Taryfikator punktów karnych 2019

Taryfikator punktów karnych 2019, Blog Prawnik z Polecenia

Każdy kierowca powinien pozostawać na bieżąco z aktualnymi przepisami drogowymi – również tymi dotyczącymi przyznawania punktów karnych za różne przewinienia na drodze. W 2019 nowelizacja ustawy prawa o ruchu drogowym nie przyniosła zbyt wielu zmian, jednak warto zapoznać się z aktualnym taryfikatorem punktów karnych, by mieć pewność, że znamy wszystkie wykroczenia i w związku z tym jesteśmy w stanie uniknąć mandatu.

Zdanie egzaminu na prawo jazdy nie zwalnia nas z obowiązku ciągłego uaktualniania swojej wiedzy. Przepisy, których uczymy się na kursie, w każdej chwili mogą stać się nieaktualne i zostać zastąpione nowymi. Na szczęście nowelizacja ustawy o prawie drogowym z 2019 roku nie wprowadziła diametralnych zmian. Pod koniec zeszłego roku Polskę obiegła wiadomość, że rząd ma w planach wprowadzić przepis o zakazie „jazdy na zderzaku”, czyli niezachowywania prawidłowej odległości między pojazdami. Do tej pory jednak regulacja ta się nie pojawiła, co nie oznacza, że nie możemy otrzymać mandatu za podobny czyn – wielu funkcjonariusze uznaje go za niezachowanie szczególnej ostrożności na drodze. Podobny los spotkał pomysł, by karać osoby odpowiedzialne za manipulowanie wskazaniami licznika kilometrów – miało im grozić od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności (kara ta dotyczyłaby zarówno osoby zmieniającej przebieg w nieuprawniony sposób, jak i osoby zlecającej tę usługę). Na razie jednak prace nad tym przepisem wciąż są w toku.

Zgodnie z taryfikatorem punktów karnych 2019, 10 punktów karnych grozi za następujące przewinienia:
– popełnienie przestępstwa drogowego (np. spowodowanie katastrofy, sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy, wypadek komunikacyjny, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, dopuszczenie do ruchu pojazdu mechanicznego albo innego pojazdu w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu – dotyczy dyspozytorów);
– omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym;
– wyprzedzanie na przejściach dla pieszych oraz bezpośrednio przed nimi;
– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych;
– nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd;
– niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
– nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
– przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h;
– naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi
– niewłaściwe przewożenie 10 osób i więcej.

9 punktami zostaną ukarani kierowcy, którzy:
– niewłaściwie przewozili 9 osób.

Na otrzymanie 8 punktów karnych narażają się osoby, które dopuściły się czynów takich jak:
– niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;
– przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h
– niewłaściwe przewożenie 8 osób.

7 punktów karnych otrzymają ci, którzy:
– niewłaściwie przewozili 7 osób.

6 punktami karnymi możemy zostać ukarani w następujących sytuacjach:
– spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa;
– spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
– spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu;
– niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
– niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym lub do kontroli ruchu drogowego;
– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania;
– nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej lub na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu;
– nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym lub rowerzystom;
– przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h;
– przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami
– niewłaściwe przewożenie 6 osób.

5 punktów karnych dostaną osoby, które dopuściły się:
– niestosowania się do znaków B-2 „zakaz wjazdu”, B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”, B-21 „zakaz skręcania w lewo”, B-22 „zakaz skręcania w prawo”, C-1 do C-12 „nakaz jazdy …”, B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”;
– naruszenia zakazu rozdzielania kolumn pieszych;
– jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych;
– nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu;
– nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze;
– nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu;
– nieułatwienia przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu;
– naruszenia zakazu zawracania;
– naruszenia zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;
– nieupewnienia się co do możliwości wyprzedzania;
– naruszenia zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, na skrzyżowaniach, na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi, a przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi;
– naruszenia zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie;
– naruszenia zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku;
– ciągnięcia za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym, podobnym urządzeniu
– niewłaściwe przewożenie 5 osób.

Prawnik z Polecenia

4 punkty karne grożą tym, którzy popełnili wykroczenia drogowe takie jak:
– nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas cofania;
– przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 21 do 30 km/h;
– niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł od zmierzchu do świtu;
– niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w tunelu, niezależnie od pory doby;
– naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem;
– naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
– naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
– przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych
– niewłaściwe przewożenie 4 osób.

Kara 3 punktów karnych dotyczy następujących przewinień:
– naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w taki sposób, by umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku;
– wyprzedzanie z niewłaściwej strony;
– pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia;
– korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami;
– nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie;
– wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia;
– zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne;
– naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli liczba osób przekracza 5;
– naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy;
– niewłaściwe przewożenie 3 osób.

2 punkty karne przyznawane są za takie wykroczenia jak:
– utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru;
– przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 11 do 20 km/h;
– jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym;
– niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza;
– niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w okresie od świtu do zmierzchu;
– naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych przednich;
– naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych tylnych;
– naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie;
– omijanie pojazdu z niewłaściwej strony;
– naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej”;
– naruszenie obowiązku używania przez kierującego pojazdem kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym;
– naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
– wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej;
– naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym;
– naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne;
– naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01–E 05, C 07–C 16, C 17 i C 18;
– naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01–E 05;
– niewłaściwe przewożenie 2 osób.

Zaś 1 punkt karny mogą otrzymać kierowcy, których dotyczą następujące przewinienia:
– naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju;
– kierowanie pojazdem, pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu;
– ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic;
– naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem innym niż pojazd przewożący dzieci lub młodzież albo autobus szkolny;
– naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem innym niż pojazd przewożący dzieci lub młodzież albo autobus szkolny;
– nieprawidłowe przewożenie 1 osoby.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.