Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości

Nabycie czegoś na własność zwykle odbywa się poprzez kupno, ewentualnie spadek lub darowiznę. Każdy z nas zna jednak sytuacje, gdy ktoś czuje się właścicielem konkretnej nieruchomości, jednak dokumenty stanowią inaczej („w papierach zapisana jest inna osoba”). Czasami zdarza się również, że wraz z upływem lat dokumenty uległy zagubieniu i nie wiadomo, kto formalnie posiada dom czy działkę.

Bywa tak, że taka nieruchomość znajduje się w kręgu naszych zainteresowań, np. dlatego, że od lat ją użytkujemy w taki sposób, jakby była nasza. W takiej sytuacji dobra wiadomość jest taka, że możemy stać się właścicielami zajmowanego przez siebie mieszkania , domu lub działki. Jest to możliwe m.in. w przypadku, gdy właściciel zaginął, nie interesuje się swoją własnością lub w ogóle nie wiadomo, kto nim jest.

W takim wypadku możemy mówić o formie nabycia własności znanej jako zasiedzenie nieruchomości. Następuje ono pod wpływem długotrwałego posiadania samoistnego. Czas, który potrzebny jest do uzyskania własności, nazywany jest okresem zasiedzenia i standardowo wynosi 20 lat. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dana osoba uzyskała posiadanie w złej wierze – wówczas okres zasiedzenia trwa 30 lat. Z „dobrą wiarą” mamy do czynienia wtedy, gdy przekonanie o posiadaniu danej rzeczy jest uzasadnione okolicznościami i zgodne z obowiązującym prawem.

Zasiedzenie nieruchomości, prawnik z polecenia

Czym jest posiadanie samoistne? W ten sposób możemy określić sytuację, gdy dana rzecz pozostaje w naszym władaniu (władamy nią na tych samych warunkach co właściciel, np. pobieramy pożytki i ponosimy obciążenia związane z nieruchomością). Oczywiście, jeśli posiadamy inne uregulowane uprawnienia do zarządzania rzeczą (np. ją wynajmujemy), nie jesteśmy uprawnieni do zasiedzenia. W takiej sytuacji mówi się o posiadaniu zależnym.

Aby można było mówić o nabyciu własności poprzez zasiedzenie nieruchomości, należy spełniać określone warunki. Przede wszystkim, posiadanie samoistne musi być nieprzerwane, co oznacza, że nie możemy opuścić lokalu na kilka lat, a później do niego wrócić. Wyjątkiem jest przemijająca przeszkoda, taka jak choroba lub powódź. Dopuszczalne jest również oddanie rzeczy w posiadanie zależne, np. jej wynajęcie. Aby udowodnić, że dana nieruchomość była w naszym nieprzerwanym posiadaniu, nie musimy dowodzić, że nie było nawet najmniejszych przerw w jej zajmowaniu – wystarczy przedstawić dowody na użytkowanie rzeczy w różnych punktach tego okresu.

Przedmiotem zasiedzenia może być nieruchomość, czyli grunt, budynek trwale związany z gruntem lub lokal mieszkalny (stanowiący część nieruchomości). Niemożliwe jest zaś zasiedzenie nieruchomości, jako części lokalu (np. pokoju, klatki schodowej itp.).

Dopuszczalne jest jednak zasiedzenie udziału we współwłasności. W tym wypadku wszystkie warunki muszą być spełnione dla konkretnego udziału stanowiącego część nieruchomości.

Zasiedzenie nieruchomości, prawnik z polecenia 3

Jeśli w jakimś momencie doszło do przeniesienia posiadania, wówczas do czasu zasiedzenia możemy doliczyć czas posiadania naszego poprzednika. Ma to miejsce m.in. w sytuacji, gdy kupimy nieruchomość od osoby, która nie była jej właścicielem. Warunkiem jest jednak zachowanie dobrej wiary, tzn. nie mogliśmy wiedzieć, że sprzedający nie posiada danej rzeczy na własność, a także nie mieliśmy możliwości się tego dowiedzieć.

Przez cały okres zasiedzenia nie przysługują nam żadne prawa do nieruchomości. Kiedy jednak upłynie 20 lat (lub 30 w przypadku wystąpienia złej wiary), samoistnie nabywamy jej własność, której nie możemy się zrzec ani zmodyfikować – skutek ten występuje bowiem z mocy prawa. Po upłynięciu tych terminów możemy złożyć wniosek o stwierdzenie zasiedzenia w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. W wyniku tego kroku dochodzi do postępowania, w którym do uczestników należą obecny użytkownik lokalu oraz jego ostatni właściciel. We wniosku należy umieścić wszystkich ewentualnych zainteresowanych w sprawie. Jeśli w ciągu 3 miesięcy nikt nie zdoła udowodnić swojego prawa własności, wówczas przechodzi ono na wnioskodawcę (o ile udowodni on nieprzerwane użytkowanie rzeczy przez siebie). Nabycie własności przez zasiedzenie jest bezpłatne – należy jedynie uiścić podatek od przysporzenia majątkowego, czyli podatek od spadków i darowizn (7% podstawy opodatkowania). Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytego lokalu (obniżona o wartość nakładów na niego poniesionych). Podatek ten opłaca się w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości.

Przez zasiedzenie możemy również nabyć prawo do użytkowania wieczystego, które stanowi formę pośrednią pomiędzy prawem własności a ograniczonymi prawami rzeczowymi. Użytkowanie wieczyste dotyczy gruntów będących własnością jednostki samorządu terytorialnego albo należących do Skarbu Państwa i położonych w granicach administracyjnych miast lub włączonych do planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz przekazanych do realizacji zadań jego gospodarki.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.