Regulamin

REGULAMIN

 DEFINICJE
1. OPERATOR – spółka działająca pod firmą Nakatomi LLC z siedzibą w Nowym Jorku, 244 Madison Avenue, 10016 New York City, EIN 36-4829926, Apostille no. 61840. Kapitał zakładowy spółki wynosi 625 tys. $ wpłacony w całości.
2. SERWIS – portal internetowy prawnikzpolecenia.pl dostępny pod adresem internetowym https://prawnikzpolecenia.pl, prowadzony przez Operatora na warunkach określonych w Regulaminie.
3. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zgłaszająca do Serwisu prawnikzpolecenia.pl informacje na temat prawnika oraz akceptująca postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. GOŚĆ – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu prawnikzpolecenia.pl oraz akceptująca postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. MODERATOR – osoba uprawniona przez Operatora do kontroli przestrzegania regulaminu Serwisu przez Użytkowników.
6. USŁUGI – usługi świadczone droga elektroniczną oferowane w Serwisie prawnikzpolecenia.pl w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. o świadczeniu usług elektronicznych, tj.:
a) usługi informacyjne,
b) usługi wyszukiwania.
7. PREZENTACJA  – podstrona Serwisu udostępniająca Użytkownikowi miejsce na prezentację swojej osoby przez określony okres czasu.
8. OFERTA – propozycja Operatora określająca istotne warunki przyszłej umowy świadczenia Usług, także w postaci Cenników, Produktów Reklamowych i procedur postępowania.
9. CENNIK – istotna część Umowy, zawierająca porównanie możliwości oraz cen Planów Abonamentowych oraz dodatkowych Produktów Reklamowych umożliwiających pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania oraz promowanie Prezentacji. Oferta ustalana jest przez Operatora i udostępniana użytkownikom pod adresem https://prawnikzpolecenia.pl
10. PLAN ABONAMENTOWY – wariant korzystania z Serwisu wybrany przez Użytkownika.
11. PRODUKT REKLAMOWY – Produkty umożliwiające pozycjonowanie Prezentacji w rankingu oraz dodatkowe promowanie w wyznaczonych miejscach Serwisu.
12. UMOWA – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Operatorem a Użytkownikiem. Postanowienia umowy wchodzą w życie z chwilą akceptacji Regulaminu przez użytkownika.
13. REGULAMIN – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz zakres praw i obowiązków Użytkownika, Gościa oraz Operatora.
2. Warunkiem dodania Prezentacji własnej osoby jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja.
3. Właścicielem Serwisu jest wskazany w regulaminie Operator.
4. Operator ma prawo powierzyć obsługę Serwisu osobie trzeciej.
5. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych w dopuszczonych prawem formach.
6. Właściciel ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z Serwisu w dowolnym czasie bez wcześniejszego informowania o tym fakcie.

III. WŁASNOŚC INTELEKTUALNA
1. Wszelkie prawa do Serwisu i witryny internetowej zastrzeżone są na rzecz Operatora Serwisu. Prawa do elementów tekstowych, graficznych i zdjęć są zastrzeżone na rzecz Operatora lub podmiotów, których materiały – na podstawie Umowy – są udostępniane na stronach Serwisu.
2. Serwis oraz znajdujące się w nim elementy podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy prawa polskiego oraz prawa międzynarodowego, w tym w szczególności:
a) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
c) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o prawie prasowym,
e) ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej,
f) ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU oraz ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z SERWISU
1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne sprzętu, z którego korzysta Użytkownik.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, które wynikają z nieprawidłowego lub niezgodnego z umową działania łącz internetowych.
3. Właściciel ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do serwisu w celu modernizacji lub wprowadzenia uaktualnień w Serwisie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Serwisu, które są niezbędne do przeprowadzenia działań umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
4. Dane i informacje udostępniane w Serwisie służą wyłącznie celom informacyjnym, a zostały oparte na źródłach, które, ze względu na zawodowy charakter działalności dostarczającego informacji, Właściciel uznaje za rzetelne. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Właściciela, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych przez Serwis informacji. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych w Serwisie ponosi Gość. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Gości lub Użytkowników Serwisu z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu prawnikzpolecenia.pl
5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za:
a) sposób korzystania z Serwisu i skutki podjętych przez Użytkowników i Gości działań,
b) poprawność informacji podanych przez Użytkowników w formularzach zgłoszeniowych.
6. Operator ma prawo do zmian w sposobie działania Serwisu, w tym: zmian wyglądu Serwisu, zmian funkcji podstron, zmian w zawartości podstron w dowolnym momencie bez konieczności wcześniejszego ogłoszenia. Operator ma prawo odmówienia publikacji obrazów oraz treści jeśli niezgodne są one z zasadami etyki, naruszają dobro osób trzeci, oraz w widoczny sposób niosą przesłanki promocji obiektów, których Operator nie może zweryfikować.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI GOŚCI I UŻYTKOWNIKÓW
1. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są w szczególności do:
a) podania w formularzu zgłoszenia danych zgodnych z prawdą,
b) korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującym prawem i zwyczajami przyjętymi w Polsce,
c) przestrzegania regulaminu oraz zwyczajowo przyjętych zasad korzystania z Internetu,
d) zapoznania się z aktualną treścią regulaminu oraz informacjami zgłaszanymi przez Operatora Serwisu,
e) terminowego regulowania zobowiązań finansowych wynikających z zawartej transakcji oraz korzystania z Usług,
f) niezwłocznego zawiadamiania Operatora Serwisu o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Serwisu.
2. Użytkownikowi nie wolno wprowadzać w błąd Operatora i Gości serwisu w zakresie przekazywanych danych.

VI. OPŁATY 
1. Wysokość opłat uzależniona jest od wyboru Planu Abonamentowego i wynosi odpowiednio:
a) Pakiet podstawowy – 29 $ US za miesiąc.
b) Pakiet złoty – 49$ US za miesiąc.
c) Pakiet platynowy – 79$ US za miesiąc.
2. Podane ceny są cenami w dolarach amerykańskich i nie zawierają podatku VAT.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI – PLIKI COOKIES
1. Właściciel ma prawo wykorzystania pozyskanych informacji do tworzenia Prezentacji.
2. Serwis prawnikzpolecenia.pl wykorzystuje pliki cookies oraz podobne technologie instalowane w przeglądarce Użytkownika lub Gościa.
3. Odmowa przyjęcia plików cookies może wiązać się z nieprawidłowym działaniem niektórych usług oraz całkowitym wyłączeniem dostępu do serwisu.
4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Gościa i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu prawnikzpolecenia.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Gościa pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest NAKATOMI LLC.